Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. När vi genomför en utredning av inomhusmiljön tar vi reda på vilka brister som finns, varför de uppstått och tar fram åtgärdsförslag.

Då inomhusmiljön upplevs ohälsosam eller man upplever besvär vid vistelse i en byggnad behövs detta oftast undersökas. Det är inte alltid besvären direkt kan härledas till en uppenbar skada på byggnaden. Avvikande lukter och skiftande klimat i byggnaden kan även upplevas som besvärande. En inomhusmiljöutredning har huvudsakligen fyra syften; att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag.

Ocabs utredare har lång erfarenhet av skador i byggnader och dess påverkan på människorna som vistas i dessa. Vi undersöker och reder ut vad som orsakar besvären så att inomhusmiljön blir bättre och hälsosammare.

Vidare teknisk utredning
Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador kan vi utföra vidare tekniska utredning, till exempel då indikationer på skador har framkommit vid okulär besiktning av byggnaden. Med hjälp av bl. a ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen söker vi de fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Då skadan är konstaterad hjälper vi till med att hitta orsak till att skadan uppstått samt fastställer skadans omfattning. Då skadans uppkomst och omfattning har konstaterats lämnas åtgärdsförslag.