Hem 5 Företag 5 Byggnadsmiljö

Byggnadsmiljö

Komplett kompetens och erfarenhet för din hälsas skull Om inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller om man känner obehag när man vistas där, behöver man undersöka vad det beror på. Symptom…

Komplett kompetens och erfarenhet för din hälsas skull

Om inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller om man känner obehag när man vistas där, behöver man undersöka vad det beror på. Symptom på dålig inomhusmiljö kan vara:

  • Irritation i ögon, näsa och hals
  • Hudrodnad
  • Mental trötthet och/eller huvudvärk
  • Ofta förekommande luftvägsinfektioner och hosta
  • Heshet, pipande andning och ospecifik överkänslighet
  • Illamående och yrselkänslor

Byggnadsrelaterade hälsobesvär med besvärande symptom kan ofta kopplas till vissa omständigheter:

  • Vatten- och fuktskador i byggnaden – kan medföra mögelväxt och flyktiga kemiska nedbrytningsprodukter från byggnadsmaterial. Även tidigare upptorkade fuktskador kan vara negativa för hälsan.
  • För låga luftflöden på grund av brister i ventilationen, orsakade av felaktig dimensionering eller brist på underhåll. Bristande eller felaktig städning är också vanliga orsaker.

Dessa omständigheter är dock inte alltid hela orsaken till besvären. T.ex. en stressig arbetsmiljö kan också påverka symtomen negativt.

Ocab erbjuder tjänster inom byggnadsmiljö, som till exempel besiktningar, provtagningar av luft och material samt utredningar. Allt med syfte att förbättra inomhusmiljön.

Inomhusmiljöutredning

Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. När vi genomför en utredning av inomhusmiljön tar vi reda på vilka brister som finns, varför de uppstått och tar fram åtgärdsförslag.

Då inomhusmiljön upplevs ohälsosam eller man upplever besvär vid vistelse i en byggnad behövs detta oftast undersökas. Det är inte alltid besvären direkt kan härledas till en uppenbar skada på byggnaden. Avvikande lukter och skiftande klimat i byggnaden kan även upplevas som besvärande. En inomhusmiljöutredning har huvudsakligen fyra syften; att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag.

Ocabs utredare har lång erfarenhet av skador i byggnader och dess påverkan på människorna som vistas i dessa. Vi undersöker och reder ut vad som orsakar besvären så att inomhusmiljön blir bättre och hälsosammare.

Beställ en offert på en inledande inomhusmiljöutredning via vår hemsida på denna länk: Inledande utredning av inomhusmiljö i byggnader där man upplever besvär

Vidare teknisk utredning

Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador kan vi utföra vidare tekniska utredning, till exempel då indikationer på skador har framkommit vid okulär besiktning av byggnaden. Med hjälp av bl. a ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen söker vi de fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Då skadan är konstaterad hjälper vi till med att hitta orsak till att skadan uppstått samt fastställer skadans omfattning. Då skadans uppkomst och omfattning har konstaterats lämnas åtgärdsförslag.

Läs gärna mer om Ocabs metoder för provtagning och analys: Mätning och provtagning

Kontakta oss gällande din Byggnadsmiljö