Hem 5 Fukt- och vattenskador 5 Mätning och provtagning

Mätning och provtagning

Fuktmätning

Fukt är orsaken till de flesta problem med inomhusmiljön. Vi har lång erfarenhet av fuktmätningar i olika former. Allt ifrån fuktindikering i våtrum vid misstänkt fuktskada till distansmätningar i betong vid avfuktning. Vi utför även loggningar och långtidsmätningar. Oavsett om det gäller mätning av fuktkvot i krypgrunden eller fukttillskottet i bostaden har vi kompetens och utrustning för detta.

RBK-mätning

Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i betong. En RBK-auktoriserad fuktkontrollant följer en detaljerad manual som beskriver ett noga utarbetat kvalitetssystem och är således en garanti för mätteknikerns kompetens. Varje mätning utförs och dokumenteras på ett i förväg bestämt enhetligt sätt. Ocab har personal som är auktoriserade av RBK att utföra fuktmätningar och har ett RBK-godkänt fuktlaboratorium där uttagna betongprover analyseras. Vi utför även GBR-mätningar i avjämningsmassor.

Materialanalys

För att få reda på skadans art och utbredning tas materialprov. Provresultatet kan i många fall vara helt avgörande för upplägg av åtgärdsförslag vid skadeutredningar. Materialprov används även för att hitta miljöskadliga ämnen i byggnader. Skadeutredarna på Ocabs Byggnadsmiljö har ett nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologer på externa laboratorier som kan utföra hundratalet olika analyser av allt från luft och vatten till material, mögel och kemikalier.

Luftanalys

Mikrobiella och kemiska luftprovtagningar används som hjälpmedel för att indikera avvikelser i inomhusmiljön och som ett komplement till utredningen för att fastställa skadeorsak. Luftanalyser går även att utföra som riktade för att påvisa misstänkt källa till förorening.

Om man efter en utredning exempelvis misstänker att golvet har blivit fuktskadat, så kan man utföra en ickeförstörande provtagning mot golv med ett glaslock där man mäter vad golvet avger för emissioner och har en referensmätning i rumsluften. Då vill vi se en högre andel avvikelser från golv, men gärna att dessa även märks i rumsluften. Även här kan det behövas laboratorium som kan hjälpa till att tolka resultatet.

Luftprovtagningar kan även användas före och efter att saneringsåtgärder har utförts för att se åtgärdernas resultat på inomhusluften. Skadeutredarna på Ocabs Byggnadsmiljö genomför ett antal luftprovtagningar per år och har ett nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologer på externa laboratorier.

Täthetsprovning

I samband med att nya krav ställs på energianvändning i våra hus ställs hårdare krav på utförandet och utformandet av husen. För att uppfylla dagens energikrav krävs det både mer isolering men framför allt en lufttätare klimatskärm (väggar och tak). När isolertjockleken ökar finns det även andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat ökad risk för fuktproblem i klimatskärmen. En lufttäthetsanalys av klimatskärmen är en noggrann och pålitlig verifieringsmetod för att med säkerhet veta att hela klimatskärmen uppfyller sin funktion fullt ut. Ocab genomför täthetsprovning enligt standard SS-EN 13829 samt sammanställer i rapportform.

Termografering

En rätt utförd byggnadstermografering är ett mycket tydligt och användbart instrument för identifiering av brister i en byggnads klimatskärm (väggar och tak). Termografering handlar om att genom värmekamera hitta brister i konstruktionen där det läcker värme. Brister i utförandet av isolering, otätheter eller konstruktionsbetingande köldbryggor framträder på ett mycket klart och tydligt sätt. Ocab utför termografering av byggnadsdelar eller hela byggnader.

Kontakta oss

  Andra tjänster

  Gratis videorådgivning

  Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

  Bokning av tjänster på hemsidan

  Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

  Hitta ditt närmaste Ocab Servicekontor

  Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.