Om oss

Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.

Kontakta oss
Jobba hos oss

Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har Ocab förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Ocab omsätter omkring 1 000 Mkr och har cirka 900 medarbetare över hela Sverige.

Ocab-bolagen är certifierade inom Miljö ISO 14001 och Kvalitet ISO 9001.

Kontaktuppgifter till Ocabs centrala organisation hittar du här

Allmänna villkor

Verksamhetspolicy

Våra värderingar

Inom Ocab arbetar vi ständigt med våra gemensamma värderingar. Vi står för kvalité, engagemang och hållbarhet som också sammanfattas i vår mission: Vi räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab utgår ifrån en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare inom Ocab ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi ser ett värde i olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Ocab.

Våra värderingar borgar för ett trivsamt arbetsklimat, nöjda kunder och ett bra resultat som skapar utveckling. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi vill utvecklas och överträffa våra kunders krav. Vi ska samtidigt leverera tjänster med begränsad miljöpåverkan och med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser.

Vid sidan av våra medarbetares engagemang och kompetens är det våra gemensamma värderingar som skapar vår framgång. Värderingarna vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar samsyn kring viktiga frågor inom Ocab.

Uppförandekod

Alla våra medarbetare måste känna till och följa vår uppförandekod som är ett verktyg för hur vi ska agera för att skapa goda relationer med våra kunder och en god arbetsmiljö. Uppförandekoden har tagits fram för att tydliggöra värderingar och underlätta för alla inom Ocab att agera korrekt och fatta rätt beslut som följer de lagar och regler som gäller.

Vår historia

I över 50 år har vi arbetat med en stark affärsidé som kortfattat kan uttryckas ”Vi räddar värden”.  1964 bildades Ocab, Service och Försäljningsaktiebolag i Stockholm. Grundaren var skeppsmäklaren Lars Conrad Brunkman och företaget vände sig till försäkringsbolag och erbjöd sanering. Ett andra kontor startades i Tranås lett av Hasse Storm och hans bror Georg Storm var samtidigt engagerad i verksamheten i huvudstaden. En fjärde partner blev bolagets första VD – köpmannen Hugo Sjögren.  De flesta uppdragen bestod av sanering av sotskador och brand men även av rengöring av cisterner. En och annan vattenskada hanterades också.

I mitten av 70-talet ändrades namnet till Ocab Skadeservice Aktiebolag och det fastslogs att bolaget skulle utföra sanering av brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador samt idka därmed förenlig verksamhet.

Därefter har tjänster tillkommit i takt med behov och utveckling och idag är Ocab ett rikstäckande företag som finns på ett 50-tal orter i landet. Med ca 900 medarbetare är det personliga och lokala engagemanget fortfarande själen i verksamheten.

Tillsammans med Ocab ingår systerföretagen NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea i Oleterkoncernen. NHS erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe utför totalrenovering av avloppssystem genom relining och Planea erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en verklig helhetslösning inom skade-, industri- och fastighetsservice.

Kvalitet och miljö

Ocab ska uppfylla kundernas krav och förväntningar samt genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. Vår självklara utgångspunkt är att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder och våra medarbetarna förväntas sträva efter att aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang.

Vi bedriver verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till företagets resurser och följer gällande lagstiftning. Miljöarbetet ska vara väl förankrat i organisationen genom utbildning och påverkan på utvecklingen av våra produkter och tjänster.

För att respektera våra medarbetare förebygger vi skada och ohälsa och förbättrar hela tiden arbetsmiljöfrågorna genom att vi ser varandras olikheter som en styrka och tillvaratar varandras kompetenser. Vi vill ha nöjda medarbetare och kommunicerar vikten av delaktighet.

Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nöjda kunder och medarbetare och långsiktighet i kundrelationer och verksamhet.

Från ord till handling

Hållbarhet i vår verksamhet

Hållbarhet är identifierat som ett av tre fokusområden i Oleter Groups, och därmed i Ocabs, långsiktiga strategi. Det innebär att våra tjänster och hela verksamhet ska vara så hållbar som möjligt, med huvudfokus på medarbetare och på miljö.

Under 2020 har övergripande koncernprojekt inletts för att sätta mål och en handlingsplan för hur vi ska arbeta långsiktigt med hållbarhet i koncernen. Kort sagt hur vi ska gå från ord till handling. Vi har i vår analys av koncernens verksamhet sett att vi kan påverka inom tio av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Den långsiktiga hållbarhetsstrategi är dock förankrad i tre av dessa mål där verksamhetens påverkan är som mest relevant.

För att skapa mätbarhet har vi initialt beräknat utsläppen för hela verksamheten och sammanställt en klimatrapport som bygger på GHG-protokollets Corporate Value Chain Standard. Sedan januari 2021 kan vi för varje kunduppdrag som utförs inom Oleter-koncernen presentera uppdragets totala klimatpåverkan. Avtrycket redovisas direkt till våra kunder på fakturan.

Vi arbetar för att se hur vi, tillsammans med våra kunder, kan driva utveckling av tjänster och metodval för mindre klimatpåverkan, hur digitala möjligheter kan minska resande och reducera utsläpp och hur vi säkerställer att Oleter Group är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare.

Här kan du ta del av vår Hållbarhetspolicy och läsa eller ladda våra klimatrapporter för 2019 och 2020,

Öppna klimatrapport i pdf: 2019 och 2020 eller läs dem i webbversion: 2019 och 2020