Facebook
Hem 5 Sanering och rengöring 5 Industriell sanering

Industriell sanering

Asbestsanering

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man misstänker att asbest förekommer och därefter kan vi lämna förslag med bedömning av kostnaden för sanering.

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följer noga de lagar och förordningar som gäller, bland annat ska alla som arbetar med asbest vara rätt utbildade och använda bra skyddsutrustning.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer då fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

Ska ombyggnadsarbete eller rivningsarbete göras är det därför viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan. Har du lokaler, byggnader eller ett hus uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

I byggnader kan asbest finnas i:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

PCB – inventering och sanering

PCB-inventering och sanering med säkert hantering av miljöfarligt avfall.

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt.
PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor. Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973.

Vi har utbildade besiktningsmän som inventerar och tar prover på er fastighet för att fastställa om PCB finns i byggnaden. Visar sedan analysen av tagna prov att PCB förekommer och överskrider angivna värden tar vi fram en åtgärdsplan.

Med vår långa erfarenhet av PCB-sanering kan vi ofta fungera som en problemlösare som sparar både tid och pengar. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt och verktyg för att minska riskerna för dammspridning och därmed minska påverkan på miljön. Vi kan arbeta med den snabbhet som ofta krävs i byggprojekt utan att göra avkall på en säker PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi gör kontinuerlig uppföljning av pågående saneringar tillsammans med kommunens miljökontor. Vi hjälper självklart till med relevant dokumentation.

Våra medarbetare som sanerar PCB är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi följer SFRs riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt och innehar transport- och mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall.

Klotter

Klottersanering och förebyggande klotterskydd.

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning av underlaget och kan också erbjuda klotteravtal där vi genomför rondering, tillsyn och klottersanering.
Vi kan klottersanera på i stort sett vilket underlag som helst. Metoderna vi använder beror på vilken färg klottraren använt samt vilket underlag som är nedklottrat. Exempel på metoder vi använder är; rengöring med svamp, högtryckstvätt med eller utan kemiska medel samt blästring beroende av vilken yta som är nerklottrad. Våra metoder är skonsamma och miljövänliga. Om klottret sitter på en målad yta kan det ha trängt ner i färgen. Vi mattar då ner klottret och målar sedan om väggen.

I förebyggande syfte kan vi klotterskydda väggar, fasader, hissar och andra platser som är speciellt utsatta. Klotterskyddet stryks eller sprutas på den rena ytan och ligger sedan som en hinna på underlaget och förhindrar att färg, smuts och föroreningar tränger in. Däremot släpper det igenom fukt så att underlaget kan andas. Om klottrarna ger sig på den skyddande ytan med sprayfärg eller annan klotterfärg kan klottret lätt avlägsnas med vanligt vatten. Den klotterskyddade ytan försvårar även för affischer och klistermärken att fästa. Klotterskyddet håller i upp till fem år och det är lätt att återskydda ytan. Klotterskyddet kan även användas för att underlätta rengöringen i t ex smörjhallar, lackboxar och andra utrymmen som är utsatta för hård nedsmutsning.

Brandsanering

Besiktning och sanering som räddar ekonomiska och känslomässiga värden

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva byggnaden och lösöret som finns i fastigheten. Med vår expertis kan vi begränsa värdeförlusten betydligt vid såväl sot- och rökskador som vatten- och korrosionsskador. Vi har alltid jour dygnet runt och kan snabbt vara på plats var som helst i landet, med specialister som har både rätt utrustning och rätt kunskap.
Vid en brand är det inte bara ekonomiska värden som kan gå förlorade, utan ofta även personliga ägodelar med känslomässiga värden som inte går att ersätta. Men det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.

Det är viktigt att först göra en grundlig besiktning där vi värderar vilka delar av byggnaden som kan saneras eller bör rivas. Därefter väljer vi saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån varje skadas unika förutsättningar som lukt, nedsotningsgrad och material. Vid känsliga miljöer kan vi till exempel använda isblästring för att skonsamt och effektivt sanera ytorna.

Vid varje brandsanering inventerar och värderar vi också lösöret och ser över vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av olika luktsaneringsmetoder som tar bort brandlukt. Vi flyttar lösöret från platsen och förvarar det fram till återflyttning. Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Som alltid är det förstås allra bäst att förebygga brandskador innan olyckan är framme. Genom att brandtäta din fastighet kan du minska behovet av sanering om en brand skulle inträffa. Det kan du givetvis också få hjälp med av oss. Vi gör då en besiktning och ett åtgärdsförslag med offert. Hör av dig till oss för kunnig och erfaren hjälp inom brandsanering och brandtätning.

Elektronik

Sanering, återuppbyggnad och rekonstruktion av skadad utrustning

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt resultat.
Elektronik är vid en brand extremt utsatt. Förutom eldslågor så bildas också klorider som i kombination med fukt ifrån släckvatten kan föra med sig att elektroniken rostar. Elektronik kan också skadas vid vattenskador eller av partiklar/damm från industriproduktion.

Vid en företagsskada är det inte bara hårdvaran som är värd att rädda. I många fall är det mjukvaran i datorer och sparad data som är avgörande att rädda. Ocab har möjligheterna att rädda värden och kan ge värdefulla råd i en svår situation.

Vi har specialanpassade utrymmen där elektroniken saneras med olika metoder och erbjuder återuppbyggnad och rekonstruktion av skadad utrustning. Vi kan också vara din partner för löpande underhåll av elektronik.


Oljesanering

Akut och planerad oljesanering med rätt teknik för varje skada

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt val av teknik, beroende av skada och material.
Oljeutsläpp och oljeföroreningar är starkt miljöförstörande och orsakar dessutom skada under lång tid på natur och miljö. Vi har lång erfarenhet av att sanera olja, bensin, diesel och andra oljebaserade produkter.

När vi ska sanera olja gör vi först en saneringsplan som säkerställer en trygg process med rätt åtgärder i rätt ordning. Saneringsplanen är också ett viktigt verktyg för att ta hänsyn till både ekonomi och miljö. Vid större arbeten och oljesanerings uppdrag koordinerar vi resurser och samarbetar med den drabbade, miljökontor och försäkringsbolag. Vi samarbetar även med geologer och analysinstitut för att följa upp och dokumentera skadan.


Specialsanering

Socialsanering och smittsanering – akuta insatser och totalsanering som kräver särskild hantering

Vi kan utföra uppdrag utanför kontorstid för att minimera störning i er verksamhet

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i vanvårdade bostäder och smittsanering för att undvika spridning av sjukdom. Vi utför både akuta insatser och totalsaneringar.

Socialsanering

Inom specialsanering hanterar vi sanering efter social misär och dödsfall. Det kan handla om bostäder där hyresgästen blivit avhyst eller som av andra skäl kräver speciella insatser och måste återställas, efter långvarig nedsmutsning, förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och dylikt. Vi sanerar även i offentliga utrymmen och miljöer där snabb och korrekt hantering är nödvändig.

Våra medarbetare har tystnadsplikt avseende våra uppdrag och vi ska alltid förhålla oss med visad hänsyn till berörda individer och till andra inblandade.

Desinficering och sanering vid smitta

Vi sanerar och desinficerar utrymmen och inventarier från ämnen som kan framkalla sjukdom, som virus, vissa bakterier och andra smittämnen.

Vi har tydliga metodbeskrivningar att arbeta utifrån vid smittsanering för att säkerställa bästa möjliga resultat, våra medarbetares säkerhet och för att förhindra vidare smittspridning. Det inkluderar allt från att använda rätt kem på korrekt sätt till kassering och uppmärkning av engångsmaterial efter utfört uppdrag.

Självklart har våra medarbetare rätt kompetens och säkerhetsutrusning i alla uppdrag vi utför inom specialsanering.

Kontakta ditt närmaste Ocab-kontor för mer information eller vid behov av saneringsinsats.

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.