Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt.

PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor. Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973.

Vi har utbildade besiktningsmän som inventerar och tar prover på er fastighet för att fastställa om PCB finns i byggnaden. Visar sedan analysen av tagna prov att PCB förekommer och överskrider angivna värden tar vi fram en åtgärdsplan.

Med vår långa erfarenhet av PCB-sanering kan vi ofta fungera som en problemlösare som sparar både tid och pengar. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt och verktyg för att minska riskerna för dammspridning och därmed minska påverkan på miljön. Vi kan arbeta med den snabbhet som ofta krävs i byggprojekt utan att göra avkall på en säker PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi gör kontinuerlig uppföljning av pågående saneringar tillsammans med kommunens miljökontor. Vi hjälper självklart till med relevant dokumentation.

Våra medarbetare som sanerar PCB är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi följer SFRs riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt och innehar transport- och mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall.