2017-09-09T21:42:21+00:00 2017-07-03|

PCB - inventering och sanering

PCB-inventering och sanering med säkert hantering av miljöfarligt avfall

Kontakta oss

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt.

PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor. Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973.

Vi har utbildade besiktningsmän som inventerar och tar prover på er fastighet för att fastställa om PCB finns i byggnaden. Visar sedan analysen av tagna prov att PCB förekommer och överskrider angivna värden tar vi fram en åtgärdsplan.

Med vår långa erfarenhet av PCB-sanering kan vi ofta fungera som en problemlösare som sparar både tid och pengar. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt och verktyg för att minska riskerna för dammspridning och därmed minska påverkan på miljön. Vi kan arbeta med den snabbhet som ofta krävs i byggprojekt utan att göra avkall på en säker PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi gör kontinuerlig uppföljning av pågående saneringar tillsammans med kommunens miljökontor. Vi hjälper självklart till med relevant dokumentation.

Våra medarbetare som sanerar PCB är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi följer SFRs riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt och innehar transport- och mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..