I en miljöinventering / materialinventering kartlägger vi förekomst av farligt avfall i byggnader. En väl genomförd inventering minimerar miljö- och hälsoriskerna innan en renovering, ombyggnation eller rivning.

I många byggnader, särskilt i äldre från 1950-, 1960- och 1970-talen, finns miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB. När dessa byggnader renoveras eller rivs medför det dels stora kostnader för hantering av det farliga avfallet, och dels ökade risker för miljö- och hälsoskador om kunskapen om ämnena är bristfällig.

Flera faktorer påverkar omfattningen av en inventering som t ex tillhandahållna underlag, typ av byggnad och erfarenhetsbedömning. Om en byggnad är uppförd på 90-talet behöver man t ex inte inventera asbest. Varuslag som kan inkluderas är bland annat asbest, brandsläckare, bromerande flamskyddsmedel, freon, joniserande strålning, klorparaffiner, metaller, olja, PAH, PCB, tryckimpregnerat virke samt varuslag kategoriserade som övrigt som t ex kemikalier, skadedjur och smittoämnen.

Metodik
Inventeringen utförs alltid av medarbetare med särskild utbildning på området och följer en bestämd metodik som beroende på omfattning kan innefatta okulär besiktning av byggnadsdelar och tekniska installationer, provtagning av material, klassificering, konstruktionsingrepp, bilddokumentation och mängdning. Som leverans erhålls en utförlig rapport.