Vi kan utföra de flesta sorters tekniska mätningar och provtagningar och reder ut om, och vilka, problem som finns i inomhusmiljön.

Fuktmätning
Fukt är orsaken till de flesta problem med inomhusmiljön. Vi har lång erfarenhet av fuktmätningar i olika former. Allt ifrån fuktindikering i våtrum vid misstänkt fuktskada till distansmätningar i betong vid avfuktning. Vi utför även loggningar och långtidsmätningar. Oavsett om det gäller mätning av fuktkvot i krypgrunden eller fukttillskottet i bostaden har vi kompetens och utrustning för detta

RBK-mätning
Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i betong. En RBK-auktoriserad fuktkontrollant följer en detaljerad manual som beskriver ett noga utarbetat kvalitetssystem och är således en garanti för mätteknikerns kompetens. Varje mätning utförs och dokumenteras på ett i förväg bestämt enhetligt sätt. Ocab har personal som är auktoriserade av RBK att utföra fuktmätningar och har ett RBK-godkänt fuktlaboratorium där uttagna betongprover analyseras. Vi utför även GBR-mätningar i avjämningsmassor.

Materialanalys
För att få reda på skadans art och utbredning tas materialprov. Provresultatet kan i många fall vara helt avgörande för upplägg av åtgärdsförslag vid skadeutredningar. Materialprov används även för att hitta miljöskadliga ämnen i byggnader. Skadeutredarna på Ocabs Byggnadsmiljö har ett nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologer på externt laboratorium.

Luftanalys
Mikrobiella och kemiska luftprovtagningar är ett mycket användbart sätt att verifiera om det föreligger problem i inomhusmiljön. I ett tidigt skede kan luftprovtagning tas för att få indikationer av skadans art och sedan användas som utgångspunkt för vidare undersökningar. Luftprovtagningar kan även användas före och efter att saneringsåtgärder har utförts för att se åtgärdernas resultat på inomhusluften. Skadeutredarna på Ocabs Byggnadsmiljö genomför ett antal luftprovtagningar per år och har ett nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologer på externt laboratorium.

Täthetsprovning
I samband med att nya krav ställs på energianvändning i våra hus ställs hårdare krav på utförandet och utformandet av husen. För att uppfylla dagens energikrav krävs det både mer isolering men framför allt en lufttätare klimatskärm (väggar och tak). När isolertjockleken ökar finns det även andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat ökad risk för fuktproblem i klimatskärmen. En lufttäthetsanalys av klimatskärmen är en noggrann och pålitlig verifieringsmetod för att med säkerhet veta att hela klimatskärmen uppfyller sin funktion fullt ut. Ocab genomför täthetsprovning enligt standard SS-EN 13829 samt sammanställer i rapportform.

Termografering
En rätt utförd byggnadstermografering är ett mycket tydligt och användbart instrument för identifiering av brister i en byggnads klimatskärm (väggar och tak). Termografering handlar om att genom värmekamera hitta brister i konstruktionen där det läcker värme. Brister i utförandet av isolering, otätheter eller konstruktionsbetingande köldbryggor framträder på ett mycket klart och tydligt sätt. Ocab utför termografering av byggnadsdelar eller hela byggnader.