2017-09-14T12:47:26+00:00 2017-07-14|

Läckagesökning i klimatskal

Vi lokaliserar läckage i väggar och tak och hittar de svaga punkterna i konstruktionen

Kontakta oss

Vi hittar läckage av värme, vatten och luft i klimatskalet, det vill säga i de delar av en byggnad som gränsar mot den yttre omgivningen.

Klimatskalet, eller klimatskärm, innefattar ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar. Läckage av värme, vatten och luft i klimatskalet är ofta komplexa då det finns många svaga punkter i en byggnads konstruktion som infästningar, terrasser, tak och fasader. Vi har metoder och utrustning för att lokalisera läckage som till exempel med gas, mikrofon, värmekamera, inspektionskamera och läcksökningsvätskor.

Värmeläckage
Ocab utför termografering vilket är en metod där man genom värmekamera hittar brister i konstruktionen som ger upphov till värmeläckage. En rätt utförd byggnadstermografering är ett mycket tydligt och användbart instrument för att identifiera brister i en byggnads klimatskal, som till exempel i utförandet av isolering, otätheter eller konstruktionsbetingande köldbryggor.

Vattenläckage
Noteras en onormalt hög vattenförbrukning eller får du ständigt fylla på vatten i värmesystemet? Då har du troligen någon form av läckage på dessa system. Att hitta orsaken till läckage är inte alltid enkelt och kräver rätt mätutrustning. Vi har erfarenheten och utrustningen för att spåra och lokalisera läckage på vattenrör, värmesystem, avlopp och klimatskal.

Problem med avlopp, dagvatten och dräneringsledningar kan orsaka stora och kostsamma läckage i byggnader. Vi har metoder och utrustning för att lokalisera läckaget och kan genomföra rörinspektioner. Vi genomför också utvändig provtryckning av klimatskal för att fastställa inläckage.

Luft
I samband med att nya krav ställs på energianvändning i våra hus ställs nya krav på utförandet och utformandet av husen. För att uppfylla dagens energikrav krävs det mer isolering men framför allt en lufttätare klimatskal. När isolertjockleken ökar finns det även andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat ökad risk för fuktproblem i klimatskalet. En täthetsprovning och analys av klimatskalet är en noggrann och pålitlig verifieringsmetod för att med säkerhet veta att hela klimatskalet är tätt. Ocab genomför täthetsprovning enligt standard SS-EN 13829 samt sammanställer i rapportform.

Alla tjänster inom Byggnadsmiljö

Byggtorkning

Vi hjälper er att förebygga fuktskador vid byggprocessen genom fuktskyddsbeskrivning och planering och genomförande av torkning vid byggprojekt. Vi utför..

Läckagesökning i klimatskal

Vi hittar läckage av värme, vatten och luft i klimatskalet, det vill säga i de delar av en byggnad som..

Mätning och provtagning

Vi kan utföra de flesta sorters tekniska mätningar och provtagningar och reder ut om, och vilka, problem som finns i inomhusmiljön...

Miljöinventering

I en miljöinventering / materialinventering kartlägger vi förekomst av farligt avfall i byggnader. En väl genomförd inventering minimerar miljö- och..

Projektledning

Vi erbjuder projektledning i samband med bland annat rivning, sanering och återställning och kan ta helhetsansvaret för att driva skadehantering..

Skadeutredning

Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. När vi genomför en utredning av inomhusmiljön tar vi reda på vilka..