Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt.

Vi arbetar med håltagning i alla dess former i material som betong, armerad betong, tegel och granit. Vi anlitas för till exempel för sågning för nya fönster och dörrar, spårning i väggar och golv för VVS- och elinstallationer och för att ta upp nya trapphål och schakt.

I alla våra uppdrag gör vi en noggrann dokumentering med dagbok och kamera under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter avslutat arbete och ett håltagningsprotokoll upprättas alltid som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. Vi gör också egenkontroller för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt och enligt överenskommelse.

Efter avslutad håltagning görs en grovstädning och vi tar hand om sopor och miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller.

Väggsågning/Avväxling
Sågning i betong innebär att man kapar i betong med en stålklinga med fastlödda slipsegment gjorda av inbundna industridiamanter i en sorts metallegering.
Väggsågning i betong utförs med en större såg som monteras på räls, vilken i sin tur monteras på väggen, eller när så är lämpligt med en så kallad handkap.

Säkerhetsaspekterna vid all typ av håltagning kräver att alla som utför arbetet måste ha lång erfarenhet då hanteringen innefattar mycket tunga betongblock. Vår personal har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra till exempel väggsågning. Vi arbetar enbart med ergonomiskt rätt utrustning och moderna maskinerna och verktyg, både av arbetsmiljömässiga skäl och för att vara så effektiva som möjligt.

Vid håltagning i inner- eller ytterväggar kontrolleras först förekomst av VVS och elledningar samt vilken typ av konstruktion väggen. Även här är rätt utrustning och instrument en viktig aspekt för att kontrollerna ska genomföras korrekt.

Vi på Ocab har även rätt erfarenhet och kunskap för avväxling/avlastning av bärande väggar, vilket är av stor vikt vid vägg- och golvsågning och vid behov samarbetar vi med en konstruktör.

Golvsågning
Golvsågning, eller blocksågning som det också kallas, utförs med en större el- eller bensindriven kap som enbart rullar på golv. Upptagande i bjälklag, för till exempel nya trapphål och schakt för ventilation, rör eller el, genomförs med golvsågning.

Även i detta fall är det mycket viktigt att den som utför golvsågningen har teknisk kompetens och kunskap kring konstruktion för att kunna utföra sågningen på ett säkert och effektivt sätt. Väggsågningsmetoden går även med fördel att använda vid golvsågning då bjälklaget är mycket tjockt.

Spårsågning 
Fräsning, eller spårsågning, används till exempel för att göra spår till värmegolv, elinstallationer eller andra installationer som skall ligga under golv, i väggar eller tak så som el och VVS.

Spårsågning utförs genom sågning med oftast dubbla, och ibland fler, sågklingor placerade bredvid varandra på en sorts kapmaskin, en så kallad spårsåg eller spårfräs. Vid sågning uppstår då två parallella spår och däremellan bilas sedan materialet bort och ger ett fördjupat spår i golvet, väggen eller taket. Material som kan spårsågas är till exempel betong, tegel, lättbetong och liknade.

Vajersågning
I vajersågning används en diamantbelagd stålvajer som skär genom berg och betong med väldigt låga vibrationer. Metoden är ett bra alternativ till sprängning när omgivningen inte tillåter detta. Vanligtvis används tekniken för runda trapphål, fundamentkapning och andra områden där andra verktyg och klingor inte kan användas eller inte är tillräckligt effektiva.

Vajersågning är en metod som av säkerhetsskäl inte bara kräver den senaste utrustningen och erfaren personal, utan även att gediget förarbete med grundlig genomgång av risker och förutsättningar på plats. Som vid all håltagning säkerställer vi att nödvändigt förarbete som genomgång av riskanalyser och bärighetsfrågor genomförs, detta för att minimera de säkerhetsrisker som finns vid all typ av håltagning.