2021-04-27T08:57:13+00:00 2021-04-26|

Fyra steg till att säkra en låg radonhalt i hemmet

Man kan varken se eller känna lukten av den radioaktiva gasen radon, men att utsättas för höga halter av gasen under en längre tid kan ge lungcancer. Men var kommer radonet ifrån och vad gör du om radonhalten är för hög i din bostad?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.
När gasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar.
Gasen blandar sig med luften och kan ta sig in i bostaden, antingen från marken under och runt huset, från byggnadsmaterialet eller från vattnet.

Att utsättas för höga halter av radon under lång tid kan orsaka lungcancer och andra skador på lungorna. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år.

Att mäta är första steget
Radon kan bara upptäckas genom mätning vilket görs med spårfilmsdosor som placeras ut i bostaden. Mätningar genomförs mellan den 1 oktober och 30 april och är du en av alla som genomfört en långtidsmätning de senaste månaderna, väntar nu analys och resultat.

Om det skulle visa sig att referensvärdet på 200 Bq/m3 (bequerel per kubikmeterluft) överskrids bör man ta reda på var radonet kommer ifrån och sedan se till att rätt åtgärder utförs för att sänka halterna.

Olika metoder och åtgärder
Beroende på var gasen kommer från krävs olika metoder för att sänka halterna. Ibland är det en kombination av till exempel markradon och radon från byggnadsmaterialet som tillsammans ger höga halter. Efter genomförd radonmätning är därför nästa steg att ta reda på var radonet kommer ifrån. En lyckad radonsanering förutsätter en ordentlig besiktning av en sakkunnig radonkonsult. Besiktningen ska inkludera flera olika mätningar för att bestämma källa och ger därefter svar på vilka åtgärder som krävs för att radonsaneringen ska bli effektiv och ge ett önskat resultat.

  • Radon i byggnadsmaterialet: åtgärder för att öka luftomsättningen
  • Markradon: åtgärder som förhindra inläckage av luft från marken, så som tätning av rensbrunnar och sprickor eller ventilationsåtgärder. Ibland krävs en kombination av både markåtgärder och förbättrad ventilation
  • Radon i vatten: luftning av vattnet med särskilda radonavskiljare

Efter besiktning är det dags att sätta åtgärderna i drift. Om du behöver hjälp, ta in expertis på området så att åtgärderna utförs korrekt. Att utföra en uppföljningsmätning är också att rekommendera för att säkerställa att åtgärderna givit effekt.

Vad kostar det att sanera radon?
Eftersom förutsättningarna i varje byggnad är olika går det inte att i förväg svara på vad rätt åtgärder för en specifik fastighet kommer att vara. En besiktning är förutsättningen för att kartlägga rätt åtgärder och kostnader för dessa. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten. Ibland behövs en kombination av flera olika åtgärder.

Om man äger ett småhus finns möjligheten att erhålla ett så kallat radonbidrag som lämnas med 50 procent av kostnaderna för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. För att kunna ansöka om radonbidrag krävs utöver en ifylld ansökan:

  • en mätrapport som visar resultatet av utförd radonmätning
  • en handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån
  • en redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser

Du kan läsa mer om radonbidrag på Boverkets hemsida.

Vi på Ocab utför radonbesiktningar och tar därefter fram ett tydligt åtgärdsförslag med en kopplad offert. Vi kan utföra alla nödvändiga typer av åtgärder och våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens. Det är en förutsättning både för att säkra rätt utredning och utförande och även för att lämna rätt underlag vid ansökan av radonbidrag.

Sammanfattningsvis, de fyra stegen till att säkra en låg radonhalt i hemmet är:

  1. Genomför en korrekt långtidsmätning
  2. Om halten överstiger 200 Bq/m3, utför en radonbesiktning med kopplat åtgärdsförslag
  3. Genomför åtgärderna i enlighet med besiktning/förslag
  4. Genomför en uppföljningsmätning för att säkerställa att åtgärderna givit rätt effekt