Publicerad den 28 juni 2022

Välkommen att ta del av vår klimatrapport för 2021

Oleter Groups har satt som mål att minska utsläppen med 63% till 2030 jämfört med 2020. Under 2021 har koncernens verksamhet växt, både organiskt och genom förvärv. I omsättning motsvarar tillväxten 121,8 %. Därför sätts utsläppen i relation till både antalet anställda och omsättning för att kunna avgöra om utsläppen ökar i takt med tillväxten.

Oleter Groups klimatpåverkan 2021 uppgår till 48 348 ton koldioxid. Detta är en absolut ökning med 101% jämfört med 2020 och ska ses i ljuset av att Oleter Group växt kraftigt, både organiskt och genom förvärv. Att norska Frøiland Bygg Skade tillkommit under året, reflekteras i rapporten med uppdelningen Sverige och Norge för att kunna följa klimatpåverkan av den svenska och norska verksamheten separat.

Antalet anställda i koncernen har ökat från 1 000 år 2020 till 2 100 år 2021. Utsläpp per anställd låg 2020 på 24 ton koldioxid* och har minskat till 22,5 ton koldioxid per anställd år 2021 – en minskning med 6,5%. Trots ökad tillväxt ökar alltså inte utsläppen i samma takt, vilket är en önskad utveckling.

På motsvarande sätt som utsläpp per anställd, kan utsläpp per omsättning användas för att följa utvecklingen, och målet är att bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och ökad klimatpåverkan, så kallad ”decoupling”.

Koncernens utsläpp relaterat till omsättning var 19,7 ton koldioxid / MSEK år 2020 och 20,8 ton koldioxid / MSEK 2021 – dvs. en ökning med 2,6 %. För att möta den ökningen har en rad initiativ påbörjats i koncernens nyförvärvade bolag, vilka förväntas ge minskade utsläpp kommande år.

Utsläppen för de flesta branscher är störst i scope 3, vilket också är fallet för Oleter Group. Av koncernens totala klimatpåverkan kommer 87,9 % från indirekta utsläpp i scope 3. För att kunna påverka utsläpp i scope 3 krävs samarbete och gemensamt fokus med både leverantörer och kunder kring bland annat utveckling av metodval och produkter. Att fortsätta driva förbättringar tillsammans med kunder och leverantörer ligger därmed högt på agendan.

Här kan du ta del av Klimatrapport Oleter Group 2021.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Hållbarhetsansvarig Linus Berg på e-post: linus.berg@oletergroup.se

*Beräkningarna bygger på information som har samlats in och levererats av Oleter Group och dess partners. Det finns data, källor och beräkningsmetoder som har förbättras över tid, och därmed förändrat resultatet för 2019 och 2020 jämfört med tidigare rapporter.