Publicerad den 24 maj 2022

Specialtvätt räddar lösöre – mer kan saneras i stället för att kasseras

Textil- och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor genom hela värdekedjan. Här finns stora möjligheter att spara resurser och idag finns rätt teknik för att rädda textilier och annat mjukt lösöre efter till exempel brand- och vattenskador. För textilier är andelen som kan återställas ofta hundra procent.

Nyligen hade Ocab ett saneringsuppdrag i ett brandskadat flerfamiljshus i Enköping. Hela trapphuset med 14 lägenheter fick evakueras. I en av lägenheterna fanns en stor mängd textilier som teamet på plats såg möjlighet att kunna rädda för lägenhetsinnehavaren. I Ocabs verksamhet finns en tvättanläggning med en tvättmaskin specialbyggd för att rengöra just mjukt lösöre. I stället för att kassera och skaffa nytt erbjöds en lösning till försäkringsbolaget att ta bort lukten efter branden och återställa 300 kg textil, framför allt kläder och sängkläder.

Med hjälp av den unika tvättmaskinens patenterade teknik trycks textilier och annat mjukt lösöre genom tvättvattnet för att rengöras optimalt. I just det här fallet kunde 100 procent av textilierna återställas och återlämnas, inget behövde kasseras. I en genomsnittlig skada kan uppskattningsvis 90–95 procent av det mjuka lösöret saneras i specialtvätten.

För en textilprodukt som konsumeras i Sverige beräknas 80 procent av dess totala klimatutsläpp uppstå i produktionsledet då produktionen kräver råvaror, vatten, energi och kemikalier och orsakar utsläpp till luft, mark och vatten. Att producera motsvarande mängd som räddades i skadan i Enköping, det vill säga 300 kilo nya textilier, innebär i produktionsledet en mycket stor miljöpåverkan och medför i enlighet med Naturvårdsverkets beräkningar:

• Växthusgasutsläpp på mellan 3 och 12 ton koldioxidekvivalenter* beroende på energislag och fiber eller material.
• Mellan 2 100 och 8 700 kubikmeter i vattenåtgång beroende på fiber och produktionsmetod. Textiltillverkningen sker dessutom till stor del sker i länder där det redan råder vattenbrist vilket gör problemet än större.
• Kemikalieanvändning på mellan 450 och 2 070 kilo beroende på fiberslag och produktionsmetod.

I samarbete med försäkringsbolagen kan och vill vi återställa mycket mer än vad man kunnat och gjort tidigare och därmed kassera mindre. Att nyttja bra och kostnadseffektiva metoder för att återställa så mycket som möjligt efter en skada bör vara ett självklart val. När det kommer till textil är det extra viktigt att ställa om till smartare arbetssätt när man ser den miljö- och hälsopåverkan som produktionen för med sig.

Utöver textilier kan även annat lösöre som till exempel väskor, paraplyer och skor återställas efter att ha utsatts för rök, sot, lukt eller mögel. Läs mer om specialtvätten och hur den fungerar i artikeln ”Vissa föremål kan inte ersättas – men de kan återställas

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

Cirka en tredjedel av lösöret i ett hem räknas till det textila mjuka lösöret som mattor, gardiner, dukar, handdukar, sängkläder, väskor, skor, stoppade möbler, dynor och kläder.