journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Vad händer om jag får en brand- eller vattenskada?

Ocab rycker ut om du drabbas av en skada.

Vi arbetar alltid med hänsyn till varje hus och varje kund och med sikte på att minimera kostnader. Vi hjälper både privatpersoner och företag med fastighetsskador.

Kontakta oss redan idag

Skadehantering med Ocab

När olyckan är framme och din fastighet drabbas av brand- eller vattenskador, uppstår naturligtvis en mängd frågor och funderingar. Vi på Ocab ser till att du får en smidig hantering och återställning av din skada. Nedan förklarar vi de vanligaste stegen du kan förvänta dig i skadeprocessen.

Skadebesiktning

En auktoriserad besiktningsman från Ocab behöver först bedöma skadans omfattning och orsak. Efter besiktningen tar vi fram en handlingsplan för reparation och återställning.

Om skadan är ersättningsbar genom hemförsäkringen så står oftast försäkringsbolaget för kostnaden för skadebesiktningen – vi hjälper dig gärna med råd inför kontakt med ditt försäkringsbolag.

Du kan kontakta Ocab direkt vid skadetillfället eller efter kontakt med försäkringsbolaget. Ocab samarbetar med alla försäkringsbolag.

Kalkyl och kostnadsförslag

När skadans omfattning är kartlagd, tar Ocab fram en kostnadskalkyl som skickas till ditt försäkringsbolag för godkännande. Du får också veta vilka eventuella kostnader som inte täcks av försäkringen, såsom självrisk och åldersavdrag.

Återställning av skadan

Ocab tar fram en preliminär tidplan för reparation och återställning, ibland kan skadans omfattning vara svår att förutse i förväg och detta kan påverka tidplanen. Vid fukt- och vattenskador är det nästan alltid nödvändigt med avfuktning och torktiden kan påverka den totala tidsåtgången. En erfaren fukttekniker från Ocab fastställer en preliminär avfuktningstid.

Vid brandskador kan återställningsarbetet påbörjas så snart Ocab har bekräftat att brandskadat material har avlägsnats och sanerats.

När Ocab har bekräftat att skadeområdet är torrt (efter vattenskada) bokar vi in en tid för återställning. Ocab har ett brett nätverk av samarbetspartners, inklusive snickare, elektriker, rörmokare, mattläggare, plattsättare och konstruktörer, vilket gör att vi kan utföra alla olika typer av reparationer och återställning

Förberedelser

För att säkerställa en smidig och effektiv återställning är det viktigt att materialval och eventuella tilläggsarbeten är beslutade innan arbetet påbörjas. Tillsammans med Ocab bestäms hur nyckel eller låskoder till din bostad ska hanteras.

Vi försöker självklart att hålla arbetsområdet i ditt hem så rent som möjligt. Du kan underlätta arbetet genom att flytta ömtåliga föremål du är rädd om och som riskerar att skadas.

Dina egenkostnader

Självrisk – varierar beroende på typen av skada och försäkringsbolag. Normalt meddelas självriskbeloppet av din försäkringshandläggare när du rapporterar skadan.

Åldersavdrag görs på återställningsarbeten, både på arbete och material, på grund av värdeminskningen av material och annat. Om det rör sig om tilläggsarbeten där ROT-avdrag kan användas, ansvarar du som beställare för att nödvändig information om detta lämnas till Ocab innan arbetet påbörjas.

Slutbesiktning

Ocab tar ansvar för att arbetet blir korrekt utfört och avslutat och stämmer av med dig som skadedrabbad. Mindre skador kräver sällan en separat slutbesiktning.

Avfall och miljö

Ocab ställer höga krav på korrekt hantering av byggavfall och tar hand om allt, inklusive källsortering och hantering av eventuellt farligt avfall.

Boende i bostadsrätt?

Om skadorna berör ytskikten i din bostadsrätt, är det normalt ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare. Ocab skickar en offert till bostadsrättsföreningen för godkännande och beställning. Det är föreningen som kontaktar sitt försäkringsbolag och får bekräftat vilka kostnader på offerten de kommer att stå för. Efter att arbetet är slutfört blir bostadsrättsföreningen ansvarig för att betala den avtalade summan.

Allmänt om ersättning från ditt försäkringsbolag

Om du drabbas av en vattenskada kan du normalt få ersättning från ditt försäkringsbolag för att reparera skadorna på fastigheten. Försäkringen täcker ofta även de föremål som har skadats.

Vanliga orsaker till vattenskador inkluderar läckande vattenledningar, avloppsrör, diskmaskiner och varmvattenberedare. Skador kan också uppstå om tätskiktet i badrummet inte är korrekt och vatten tränger igenom väggar och golv. För att få ersättning för skador i våtrum, måste du vanligtvis ha följt branschreglerna som gällde när våtrummet byggdes.

Självrisk

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid måste betala en självrisk. För vattenskador kan självrisken vara högre än för andra typer av skador, särskilt om skadan inträffar i ett våtrum, om rör fryser eller om det är en översvämning från externa källor. Självriskens belopp varierar beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Ersättning vid vattenskador / inomhusläckage

Skador som kan föranleda ersättning är ofta kopplade till vattenläckage. Dessa kan uppstå på grund av olika orsaker, såsom en vattenledning, avloppsrör, diskmaskin eller varmvattenberedare som läcker. Ett vanligt problem är även när tätskiktet i badrummet inte är tillräckligt tätt, vilket kan orsaka vattenläckage genom väggar eller golv. Ibland kan till och med en oönskad översvämning i källaren inträffa genom att avloppsvatten pressas upp från en golvbrunn.

Om du bor i en villa och drabbas av skador på grund av vattenläckage från rör, kopplingar för vatten, värme, avlopp eller någon ansluten installation, kan du oftast ansöka om ersättning via din villaförsäkring. Denna ersättning täcker även skador som uppstår i våtutrymmen som badrum, toalett och tvättstuga samt eventuella skador i intilliggande rum eller andra delar av huset. Villaförsäkringen inkluderar även skador som orsakats av frysta vattenledningar eller läckage från vattenburna värmesystem.

Begränsningar i badrum

När det gäller skador på våtutrymmen, såsom badrum, är det viktigt att notera att försäkringsbolagen ibland gör undantag. Åldersavdragen och villkoren för ersättning kan variera beroende på skadans art och omfattning.

Begränsningar vid utvändigt läckage

Skador orsakade av läckage genom villans yttertak, ytterfasad eller markdränering ersätts normalt sett inte. Vissa utökade villaförsäkringar kan dock inkludera viss ersättning för följdskador. Till exempel, om vatten tränger in genom taket och eventuellt även genom fasaden, orsakar skador längre ner i huset, kan dessa följdskador vara föremål för ersättning. Dock ersätts själva taket eller fasaden vanligtvis inte.