journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Radon i flerbostadshus

Radon i flerbostadshus

Radon i flerbostadshus

När problemet med radon har diskuterats har det ofta gällt villor. Men radongas kan likaväl spridas i flerbostadshus. På senare tid har flera fastighetsägare hört sig för om radonmätning.

– Vi går in i eldningssäsongen nu och då är rätt tid att kontrollera eventuell förekomst av radon, förklarar Leo Olofsson på Ocab i Tranås som just nu har ett flertal uppdrag för större fastigheter.

Radioaktivt
Radon är en ädelgas som sönderfaller till radioaktiva partiklar, så kallade radondöttrar. Andas du in radonhaltig luft riskerar du att radondöttrarna fastnar i luftvägarna. Deras strålning kan skada cellerna. Radon finns helt naturligt i berggrunden. Markradonet sugs in i fastigheterna genom otätheter i konstruktionen. Radon finns också i vissa typer av byggmaterial, inte minst alunskifferbaserad blå lättbetong som tillverkades fram till 1975.

– Eftersom det handlar om en gas kan den lätt sprida sig via hisschakt, ventilationskanaler och så vidare. Vi kan ibland notera högre radonhalter högre upp i fastigheten än i bottenplan. Radon och radondöttrar mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). I Sverige har vi ett riktvärde på 200 Bq/m3. Är radonhalten högre än så, bör du åtgärda bostaden. Detta gäller både villor och flerbostadshus.

Mät nu
– Radon kan endast påvisas genom mätning. Du kan inte se eller lukta gasen och radon-döttrarna, betonar Leo Olofsson. Det som gäller för mätningen är årsmedelvärde. För att det ska bli rättvisande ska mätningen göras under eldningssäsong då huset är tillslutet, det vill säga under perioden oktober till april. Mätperioden ska sträcka sig över minst två månader för att påvisa ett tillförlitligt genomsnitt av eventuell radonhalt.

Från mätning till åtgärd
Visar mätningen för höga radonhalter tar Ocab fram förslag på åtgärder.
– Insatserna kan variera beroende på varifrån radonet kommer, med exempelvis installation av radonsug för att blåsa ut markradon och ökad luftgenomströmning för att hantera radon från blåbetong. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa fastighetsägarna hela vägen, från mätning till genomförd åtgärd. Det är ju för att få en lösning på ett eventuellt problem som fastighetsägarna vänder sig till oss, konstaterar Leo Olofsson.