journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Klimatmål tillsammans med våra leverantörer

Klimatmål tillsammans med våra leverantörer

Klimatmål tillsammans med våra leverantörer

Vi har förbundit oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5℃ till år 2030 genom SBTi, Science Based Taget initiativ. Vårt åtagande innebär att minska utsläppen med 63 % till 2030 jämfört med 2020. Det är ett av de högst satta målen globalt sett och ställer krav på att vi bedriver ett ambitiöst arbete för att minska klimatbelastning i vår verksamhet.

För att uppnå våra högt satta mål behöver vi arbeta tillsammans med både kunder och leverantörer då 88 % av vår klimatbelastning uppstår inom scope 3*. Under våren har vi kartlagt delar av vårt leverantörsled för att i ett första skede kunna analysera vilka aktörer som har samma klimatambitioner som oss.

Till 2026 har vi som mål att 40 % av inköpta produkter och tjänster ska komma från leverantörer som har satt ett SBTi-mål. För oss är det avgörande för att vi ska nå det långsiktiga målet fram till 2030. Vår verksamhet är beroende av väl fungerande leverantörssamarbeten där vi gemensamt tar ansvar för klimatomställningen. De mål vi har kommer att påverka nuvarande och kommande samarbeten där vi fokuserar på en långsiktigt hållbar utveckling.

I kartläggningen som påbörjats under våren ser vi att 19 % av tillfrågade leverantörer har satt ett SBTi-mål och att 30 % har klimatberäknat sina utsläpp minst en gång under de senaste tre åren. Varje leverantörs klimatberäkningar bidrar till att vi kan få en mer korrekt sammanställning när vi gör våra beräkningar för scope 3. Vi ser även i svaren att flertalet tillfrågade har miljö- och klimatambitioner vilket är glädjande.

Har ni som leverantör inte deltagit i leverantörsenkäten än kan ni dela era klimatambitioner med oss, klicka här för att komma till enkäten.

Vi berättar gärna mer om hur vi tillsammans med er som leverantör vill ta ett gemensamt ansvar för klimatet. Välkommen att kontakta ansvarig koncern CSR Linus Berg: linus.berg@oletergroup.se

*Scope 3 består av indirekta utsläpp uppströms (genom leverantörer) och nedströms (efter produktion/slutkund)

Mer om Science Based Target initiativet

Klimatförändringarna är den största utmaningen samhället står inför. För att undvika de mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna bör den globala uppvärmningen begränsas till 1,5℃ jämfört med förindustriell tid. Världens nationer har, genom Parisavtalet, kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2℃ med en ambition om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5℃.

För att samhället ska lyckas med att begränsa uppvärmningen krävs det att alla aktörer, offentliga såväl som privata gör sitt för att reducera sitt klimatavtryck. En del i att kunna reducera en verksamhets klimatavtryck är att medvetandegöra källorna till klimatpåverkan genom verksamhetens hela värdekedja; allt det som krävs för att en verksamhet ska kunna producera och sälja de produkter eller tjänster de gör.

Klimatberäkningar är grunden för att medvetandegöra källorna till en verksamhets klimatpåverkan genom värdekedjan, de är grunden för att följa och kunna reducera verksamhetens klimatavtryck i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5℃ och de är grunden för att identifiera och prioritera de åtgärder som krävs för att möjliggöra denna reducering av klimatpåverkande utsläpp.

För att säkerställa att en verksamhet minska sin klimatpåverkan i linje med Parisavtalet bör de sätta forskningsbaserade mål. Oleter Group och Ocab var ett av knappt 500 företag globalt som 2021 åtagit sig Science Based Targets Net Zero-standard, den mest ambitiösa målsättningen om en klimatneutral värdekedja.

Vi har satt målet att minska utsläppen med 63 % till 2030 jämfört med 2020 – ett av de högst satta målen globalt. Under andra kvartalet 2021 skickade vi in de forskningsbaserade målen för validering och fick dem godkända – ett erkännande av den ambitiösa nivå av klimatarbete verksamheten bedriver.