journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

I större och mindre projekt hjälper vi fastighetsägare

Tjänster för fastighetsägare och industri

I större och mindre projekt hjälper vi privata och kommersiella fastighetsägare med till exempel rivning, håltagning och sug- och spolbilstjänster. Vi arbetar även med säkerhetsförebyggande åtgärder som brandtätning och alla typer av fogning

Kontakta oss redan idag

Brandtätning

Besiktningar, åtgärdsförslag och genomförande av brandtätningar.

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en offert på utförandet av brandtätningen. Vi har erfarenhet av många olika typer av brandtätningssystem.
Vid brand lägger sig soten överallt där luft kommer in. Många våningar i en byggnad skulle inte behöva saneras om det varit rätt brandtätat från början. Som fastighetsägare kan man tjäna mycket på att göra riktiga brandtätningar ifall olyckan skulle vara framme.

Byggnader delas upp i brandceller som klassas efter hur lång tid de kan motstå brand. Dessa benämningar består av två bokstäver, E = integritet (täthet) och I = isolering. De vanligaste klassningarna är EI30, EI60, EI90 och EI120 där siffrorna efter EI står för den minsta tid i minuter räknat som brandcellen ska klara av att motstå brand.

Alla våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogentreprenörers Riksförbund (SFR).

Fogning

Alla typer av fogning och kvalitetssäkrade fogkonstruktioner.

Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) och vi följer SFRs riktlinjer.
Vi utför all typ av fogning som fasadfogning, sanitärfogning, bruksfogning och PCB-sanering av fogar. Vi kommer ut på plats och besiktigar fastigheten, skriver en besiktningsrapport och återkommer därefter med en åtgärdsplan.

Vi erbjuder fasadfogning vid renovering och i nyproduktion, mjukfogning / rörelsefogning och bruksfogning / stenfogning vid fogrenovering av äldre byggnader och vid byggnation eller renovering av stenpartier i konstruktioner.

Vi arbetar även med invändig fogning i anslutning till fönster och dörrar och sanitärfogning såsom badrumsfogning, köksfogning och fogning i våtutrymmen.

Vi håller gärna i en totalentreprenad då du som kund bara behöver vända dig till en kontaktperson för hela entreprenaden. Vi har ett brett utvalt nätverk för att säkerställa bästa kvalitet och ekonomi i varje projekt.

Rivning

Rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada.

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.
Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder som inplastning och dammfällor och vi kan även använda undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare. Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall.

Vi gör alltid en noggrann dokumentering med dagbok under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter arbetet är klart. En egenkontroll görs också för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt.

Håltagning

Håltagning i alla byggmaterial och dokumentation av konstruktion.

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt.
Vi arbetar med håltagning i alla dess former i material som betong, armerad betong, tegel och granit. Vi anlitas för till exempel för sågning för nya fönster och dörrar, spårning i väggar och golv för VVS- och elinstallationer och för att ta upp nya trapphål och schakt.

I alla våra uppdrag gör vi en noggrann dokumentering med dagbok och kamera under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter avslutat arbete och ett håltagningsprotokoll upprättas alltid som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. Vi gör också egenkontroller för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt och enligt överenskommelse.

Efter avslutad håltagning görs en grovstädning och vi tar hand om sopor och miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller.

Väggsågning/Avväxling

Sågning i betong innebär att man kapar i betong med en stålklinga med fastlödda slipsegment gjorda av inbundna industridiamanter i en sorts metallegering.
Väggsågning i betong utförs med en större såg som monteras på räls, vilken i sin tur monteras på väggen, eller när så är lämpligt med en så kallad handkap.

Säkerhetsaspekterna vid all typ av håltagning kräver att alla som utför arbetet måste ha lång erfarenhet då hanteringen innefattar mycket tunga betongblock. Vår personal har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra till exempel väggsågning. Vi arbetar enbart med ergonomiskt rätt utrustning och moderna maskinerna och verktyg, både av arbetsmiljömässiga skäl och för att vara så effektiva som möjligt.

Vid håltagning i inner- eller ytterväggar kontrolleras först förekomst av VVS och elledningar samt vilken typ av konstruktion väggen. Även här är rätt utrustning och instrument en viktig aspekt för att kontrollerna ska genomföras korrekt.

Vi på Ocab har även rätt erfarenhet och kunskap för avväxling/avlastning av bärande väggar, vilket är av stor vikt vid vägg- och golvsågning och vid behov samarbetar vi med en konstruktör.

Golvsågning

Golvsågning, eller blocksågning som det också kallas, utförs med en större el- eller bensindriven kap som enbart rullar på golv. Upptagande i bjälklag, för till exempel nya trapphål och schakt för ventilation, rör eller el, genomförs med golvsågning.

Även i detta fall är det mycket viktigt att den som utför golvsågningen har teknisk kompetens och kunskap kring konstruktion för att kunna utföra sågningen på ett säkert och effektivt sätt. Väggsågningsmetoden går även med fördel att använda vid golvsågning då bjälklaget är mycket tjockt.

Spårsågning

Fräsning, eller spårsågning, används till exempel för att göra spår till värmegolv, elinstallationer eller andra installationer som skall ligga under golv, i väggar eller tak så som el och VVS.

Spårsågning utförs genom sågning med oftast dubbla, och ibland fler, sågklingor placerade bredvid varandra på en sorts kapmaskin, en så kallad spårsåg eller spårfräs. Vid sågning uppstår då två parallella spår och däremellan bilas sedan materialet bort och ger ett fördjupat spår i golvet, väggen eller taket. Material som kan spårsågas är till exempel betong, tegel, lättbetong och liknade.

Vajersågning

I vajersågning används en diamantbelagd stålvajer som skär genom berg och betong med väldigt låga vibrationer. Metoden är ett bra alternativ till sprängning när omgivningen inte tillåter detta. Vanligtvis används tekniken för runda trapphål, fundamentkapning och andra områden där andra verktyg och klingor inte kan användas eller inte är tillräckligt effektiva.

Vajersågning är en metod som av säkerhetsskäl inte bara kräver den senaste utrustningen och erfaren personal, utan även att gediget förarbete med grundlig genomgång av risker och förutsättningar på plats. Som vid all håltagning säkerställer vi att nödvändigt förarbete som genomgång av riskanalyser och bärighetsfrågor genomförs, detta för att minimera de säkerhetsrisker som finns vid all typ av håltagning.

Betongslipning

Slipning av betong vid sanering, renovering eller vatten- och brandskador.

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har stor erfarenhet av slipning i privata, offentliga och kommersiella fastigheter.
Vi arbetar även med avjämning och sanering av mattlim, fix till klinker, och mattrester samt då ytan inte är tillräckligt plan, till exempel inför läggning av matta och klinker. Avjämning kan också göras för att jämna till en misslyckad gjutning.

Spolbilstjänster

Sugning, tömning, spolning och förflyttning av våta eller torra material.

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags utrymmen, från industrilokaler till villakällare. Vi rycker även ut vid akuta behov av sugning och tömning, exempelvis vid översvämningar.
Vakuumsugning och torrsugning
Med våra mobila sugbilar tar vi hand om material och underlättar det som tidigare
ofta förknippats med tunga, hälsofarliga och manuella arbetsuppgifter. Vi avlägsnar material och tar hand om hälsofarliga material och farligt avfall.
För torra material har vi sugbilar som med hjälp av vakuum effektivt tömmer alla slags utrymmen och alla slags material – sand, betong, sågspån, lösull och taksingel med gränslösa möjligheter. Torrsugning är också ett effektivt sätt att tömma krypgrunder, vindar och andra utrymmen som är svåra att komma åt med grävmaskin. På köpet undviker man att miljöfarligt material dammar och förorenar arbetsplatsen, eftersom allt åker in i vår ”jättedammsugare”.

Materialförflyttning

Sugbilar kan även användas för motsatt ändamål – att blåsa ut material för att till exempel fylla igen en grund eller fylla en yta med grus. Materialet vakuumsugs in i tanken på sugbilen och därefter vänder vi på tekniken och blåser ut materialet.

Slamsugning och spolning

Vi kan snabbt tömma och rengöra bland annat septiktankar, avlopp, pumpgropar, olje- och fettavskiljare i bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, bensinstationer och industrier.

Kunskap att ta hand om avfall

Vi ser självklart till att på ett säkert och miljöriktigt sätt ta hand om det miljöfarliga materialet och transporterar avfallet till godkänd mottagare. Vi har hög kompetens inom miljösäkerhet och är certifierade enligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om våra tjänster för företag