journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Akut marksanering med reducerad miljöbelastning möjlig med rätt kompetens

Akut marksanering med reducerad miljöbelastning möjlig med rätt kompetens

Akut marksanering med reducerad miljöbelastning möjlig med rätt kompetens

När mark och vatten kontamineras av utsläpp är snabba insatser för att få igång saneringen av största vikt. Med rätt utrustning, kompetens och analyser i fält kan saneringen påbörjas snabbare med en mer exakt hantering än vad som är möjligt med konventionella metoder. På samma gång minskar miljöbelastning och kostnader.

Inom Ocab-bolagen finns en stor erfarenhet av akuta åtgärder vid spill av olja, diesel och bensin på vägar, mark och i vatten. Den erfarenheten i kombination med en satsning på att nya och förbättrade mätmetoder, instrument och kompetens att analysera mätvärden, ger helt nya möjligheter till en effektivare och mer hållbar hantering vid akut sanering i mark.

Traditionellt hanteras den här typen av skador i stor utsträckning okulärt; man tittar och luktar och gör en bedömning baserat på det. Det resulterar ofta i att stora mängder oskadat material körs på deponi för att man ska kunna vara säker på att allt förorenat material tagits bort.
Med en utrustning avsedd för analys i fält, PID, kan man detektera flyktiga kolväten och analysera markföroreningen direkt i fält (PID står för Photoionization Detector, en fotojoniseringsdetektor).

Med den här teknologin och med rätt kompetens, kan man säkerställa att endast berörda delar av marken saneras. Direktanalys i fält gör också att man snabbt kan komma igång med saneringen av utsläppet vilket är avgörande för att hindra spridning och att ett större område kontamineras. Att snabbt kunna påbörja arbete ger alltså en betydande besparing i miljöbelastning och rent kostnadsmässigt.

Vid utsläpp av till exempel transformatorolja, hydraulolja, skärvätskor och liknande, med ingen eller liten mängd flyktiga kolväten, används en analys där föroreningen löses upp i en vätska för att sedan analyseras i en mätare som man kan ha med sig i fält.

Sammantaget ger möjligheten till en precis analys i fält en snabbare hantering, en effektivare arbetsinsats och mindre miljöbelastning. Exaktheten minimerar behovet av grävning, transport och återfyllnad. Skillnaden i mängd deponerat materiel och transport, reducerar inte bara utsläppen utan ger samtidigt reducerade kostnader för hela hanteringen.