Vi deltar i UN Global Compact

United Nations Global Compact (UNGC) är världens största hållbarhetsinitiativ för företag och organisationer som vill ta ett aktivt samhällsansvar i hållbarhetsfrågor.

Genom vårt deltagande har vi ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling och att i vår affärsstrategi och verksamhet verka för de Tio Principerna kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

De Tio Principerna

Mänskliga rättigheter

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom företagets inflytande

2. Försäkra att den egna organisationen inte är inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4. Eliminera alla former av tvångsarbete

5. Avskaffa barnarbete

6. Avskaffa diskriminering inom rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

8. Stärka ett större miljömedvetande

9. Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Antikorruption

10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Globala målen

Vi ställer oss bakom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och ser att vi främst kan påverka inom sju av målen. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi är därför förankrade i dessa sju mål.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna