Transporter

Mål 2024: Minskat inköp av fossilt drivmedel med minst 25% jämfört med 2020

För att säkerställa att vi följer de övergripande strategiska klimatmål vi har satt, har vi ett delmål om att minska våra inköp av fossila drivmedel med 25% till 2024 jämfört med 2020 års nivåer, samt att öka andelen körsträcka med el till 29%.

Initiativ
– Omställning till elektrifierad fordonspark
– Ny bilpolicy för att förenkla och förtydliga hanteringen av fordon
– Tanka HVO i befintliga dieselfordon

Utmaningar
– Förändrat körbeteende hos medarbetare
– El/- hybridfordon är en bristvara på marknaden
– Ökade drivmedelskostnader för HVO