journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

För oss på Ocab är hållbarhet en del av vårt DNA.

Vår verksamhet går ut på att rädda värden och bevara resurser.

Vi sätter fokus på medarbetare och miljö i vårt hållbarhetsarbete: trygga och säkra medarbetare som arbetar kontinuerligt för att reducera miljöbelastningen.

Kontakta oss redan idag

Ocab räddar värden.

Inom hållbarhet har vi tre fokusområden; miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vår hållbarhetsstrategi består av mål och aktiviteter definierade för att driva utveckling i vår verksamhet inom respektive område. Genom att arbeta aktivt för att nå våra mål inom hållbarhet ska vi rädda värden och vara det självklara valet i branschen – som arbetsgivare för nya och befintliga medarbetare och som leverantör för våra kunder.

Med klimatet i fokus

Vi har förbundit oss att minska klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030 genom att upprätta vetenskapligt förankrade mål som godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

De klimatmål vi satt upp är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5⁰ C. De tre viktigaste faktorerna för att uppnå vårt åtagande är att:

  • Minska inköp av fossilt drivmedel med 63% till 2030
  • Säkerställa 100% inköp av förnyelsebar energi/uppvärmning
  • Reducera blandat avfall med 66% till 2030

Mål för transporter 2024: Minskat inköp av fossilt drivmedel med minst 25% jämfört med 2020 – Läs mer

Mål för energi 2024: 100% förnybar el – Läs mer

Mål för avfall 2024: Minska vikt av blandat avfall med minst 29% från 2020 års nivå – Läs mer

Klimatrapporter

Genom att mäta oss själva sätter vi fokus på hur vi tillsammans med leverantörer och kunder kan förbättra vårt klimatavtryck. Vi vill se ett större engagemang för hållbarhetsfrågan och en snabbare utveckling i hela branschen för bättre metod- och produktval.

Klimatavtryck

Sedan januari 2021 redovisar vi klimatavtrycket i varje uppdrag på kundfakturan. För varje produkt som används för att utföra våra uppdrag, allt från drivmedel till handskar, har vi beräknat ett klimatavtryck och kan därmed generera en koldioxidpåverkan för varje kunduppdrag.

Med personalen i fokus

Vi sätter kompetensutveckling och ett hållbart ledarskap högt på agendan och vår utbildningsakademi ska kunna möta alla medarbetarens intresse av att utvecklas hos oss. Vi ska säkerställa att Ocab är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare och genom vår medarbetarundersökning arbetar vi aktivt med medarbetarengagemanget och kontinuerliga förbättringar.

Hälsa och arbetsmiljö

Alla medarbetare ska erbjudas en trygg och säker arbetsvardag. Vi mäter arbetsskadefrekvens, sjukfrånvaro och välmående på våra arbetsplatser och arbetar aktivt med förbättringsåtgärder.

Mångfald och likabehandling

På Ocab utgår vi från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi driver ett långsiktigt arbete för att öka jämställdheten och mångfalden på alla plan.