Hållbarhet för oss

Vi sätter fokus på medarbetare och miljö i vårt hållbarhetsarbete:

  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.  Alla medarbetare ska erbjudas en trygg och säker arbetsvardag och vi arbetar aktivt för att vara en jämställd och inkluderande arbetsgivare.
  • Vi har åtagit oss att kontinuerligt arbeta för en reducerad miljöbelastning. I vår verksamhet ska vi hushålla med gemensamma och begränsade resurser, och gå från en linjär till en cirkulär verksamhet. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners tar vi ansvar för att minska vårt klimatavtryck.
Hållbarhetspolicy

“Hållbarhet är en del av vårt DNA. Hela vår verksamhet går ut på att spara resurser och att rädda värden!”

Vi räddar värden

Inom hållbarhet har vi tre fokusområden; miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vår hållbarhetsstrategi består av mål och aktiviteter definierade för att driva utveckling i vår verksamhet inom respektive område. Genom att arbeta aktivt för att nå våra mål inom hållbarhet ska vi rädda värden och vara det självklara valet i branschen – som arbetsgivare för nya och befintliga medarbetare och som leverantör för våra kunder.

Vi deltar i UN Global Compact och ställer oss bakom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Klimatmål och index

Vi har förbundit oss att minska klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030 genom att upprätta vetenskapligt förankrade mål som godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Läs mer

Klimatrapporter

Genom att mäta oss själva sätter vi fokus på hur vi tillsammans med leverantörer och kunder kan förbättra vårt klimatavtryck. Vi vill se ett större engagemang för hållbarhetsfrågan och en snabbare utveckling i hela branschen för bättre metod- och produktval.

Läs mer

Klimatavtryck

Sedan januari 2021 redovisar vi klimatavtrycket i varje uppdrag på kundfakturan. För varje produkt som används för att utföra våra uppdrag, allt från drivmedel till handskar, har vi beräknat ett klimatavtryck och kan därmed generera en koldioxidpåverkan för varje kunduppdrag.

Läs mer

“Digital transformation är en starkt bidragande faktor till ökad hållbarhet. Genom smart användande av ny teknik kortas ledtider och information når alla involverade parter i ett skadeärende snabbare. Det ger i sin tur snabbare insatser vilket sparar på miljön då mer kan räddas efter en skada

Attraktiv arbetsgivare

Vi sätter kompetensutveckling och ett hållbart ledarskap högt på agendan och vår utbildningsakademi ska kunna möta alla medarbetarens intresse av att utvecklas hos oss. Vi ska säkerställa att Ocab är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare och genom vår medarbetarundersökning arbetar vi aktivt med medarbetarengagemanget och kontinuerliga förbättringar.

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö

Alla medarbetare ska erbjudas en trygg och säker arbetsvardag. Vi mäter arbetsskadefrekvens, sjukfrånvaro och välmående på våra arbetsplatser och arbetar aktivt med förbättringsåtgärder.

Läs mer

Mångfald och likabehandling

På Ocab utgår vi från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi driver ett långsiktigt arbete för att öka jämställdheten och mångfalden på alla plan.

Läs mer