Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i vanvårdade bostäder och smittsanering för att undvika spridning av sjukdom. Vi utför både akuta insatser och totalsaneringar.

Socialsanering
Inom specialsanering hanterar vi sanering efter social misär och dödsfall. Det kan handla om bostäder där hyresgästen blivit avhyst eller som av andra skäl kräver speciella insatser och måste återställas, efter långvarig nedsmutsning, förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och dylikt. Vi sanerar även i offentliga utrymmen och miljöer där snabb och korrekt hantering är nödvändig.

Våra medarbetare har tystnadsplikt avseende våra uppdrag och vi ska alltid förhålla oss med visad hänsyn till berörda individer och till andra inblandade.

Desinficering och sanering vid smitta
Vi sanerar och desinficerar utrymmen och inventarier från ämnen som kan framkalla sjukdom, som virus, vissa bakterier och andra smittämnen.

Vi har tydliga metodbeskrivningar att arbeta utifrån vid smittsanering för att säkerställa bästa möjliga resultat, våra medarbetares säkerhet och för att förhindra vidare smittspridning. Det inkluderar allt från att använda rätt kem på korrekt sätt till kassering och uppmärkning av engångsmaterial efter utfört uppdrag.

Självklart har våra medarbetare rätt kompetens och säkerhetsutrusning i alla uppdrag vi utför inom specialsanering.

Kontakta ditt närmaste Ocab-kontor för mer information eller vid behov av saneringsinsats.