Småhusägare kan återigen söka bidrag vid radonsanering

I mars kom beslutet från regeringen att stöd för radonsanering återinförs från den 1 juli och nu kan småhusägare ansöka om bidraget för radonsanering igen. Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering och ansökan görs till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. För att kunna få stödet får inga saneringsåtgärder ha påbörjats innan ansökan om radonbidrag har inkommit till länsstyrelsen. Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut.

Till ansökan ska mätningsresultat från en så kallad långtidsmätning bifogas, det vill säga en mätning gjord under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, och under minst två månader.

Bidrag kan lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

Kort om radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige

Läs mer om radon och hur förhöjda värden åtgärdas