Sanering av Brusaån i Mariannelund efter urspårning av godståg

Ocab besiktigar mark och vattendrag inför sanering och återställande efter att ett godståg med elva vagnar spårat ur och dieselläckage konstaterats i Brusaån.

Under måndagen i förra veckan inträffade en urspårning av ett godståg strax utanför Mariannelund. Loket med elva vagnar färdades i ca 80 km/h längs med Brusaån där en så kallad solkurva uppstått på spåret, vilket orsakade urspårningen.

Loket och ett antal vagnar åsamkade dieselläckage i mark och den närliggande ån. Räddningstjänsten påbörjade omgående tömning av resterande tankar på loket för att minimera utsläppet och i samma skede lades även saneringsmaterial i form av absorberingslänsar och insjöläns ut i vattendraget.

Under kommande dygn tog restvärdesledaren en kontakt med Ocab då man kunnat konstatera dieselutsläppet. Ocab har nu besiktigat mark och vattendrag och förstärkt de absorberingslänsar som fanns. Arbetet med att synliggöra och identifiera utsläppet via användning av det flytande absorberingsmaterialet Floatabsorb har också påbörjats.

Vattenprover är tagna av extern part och provsvar inväntas som kommer ligga till grund för dokumentering och återställande. Arbetet kommer att vara omfattande och pågå under flera månader framöver.