Information skogsbrand

Information angående nedfallande aska och sotpartiklar från den pågående skogsbranden i Västmanland.

Vad är det som faller ned?
Beroende på vad som brinner och vid vilka temperaturer materialet förbränns bildas olika restprodukter i den rök som sprids från brandplatsen. I skogsbränder är det huvudsakligen organiskt material som brinner vilket ger kol och tjärpartiklar i brandröken. Det innebär att sot på byggnader ej är vattenlösligt. Vid rengöring bör därför ett lätt alkaliskt tvättmedel användas i tvättvattnet (Allrent, Ajax eller liknande).

Kan det skada byggnader och fordon?
• Tester utförda på morgonen tisdag 5 juli i Falun visar inte på speciellt aggressivt innehåll i nedfallet.
• pH-värde 6–7 och låga halter salt innebärande liten risk för följdskador efter rengöring.

Vad kan jag själv göra?
• Fordon, uteplatser och utemöbler kan du själv tvätta av. Börja rengöringen med att skölja med rikligt med vatten följ sedan tillverkarens
anvisningar på tvättmedelsförpackningen.
• Fönster kan du putsa som vanligt. Undvik rinningar på omkringliggande material.
• Avvakta med tidskrävande insatser till dess att branden är under kontroll och rökspridningen upphört.

Vad ska jag inte göra?
• Använd inte målartvätt eller andra starka kemikalier.
• Skrapa/borsta inte smutsiga ytor.
• Var försiktig om du arbetar från stege eller ställning.