Vårt åtagande

Klimatförändringarna är den största utmaningen samhället står inför. För att undvika de mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna bör den globala uppvärmningen begränsas till 1,5℃ jämfört med förindustriell tid. Världens nationer har, genom Parisavtalet, kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2℃ med en ambition om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5℃.

För att samhället ska lyckas med att begränsa uppvärmningen krävs det att alla aktörer, offentliga såväl som privata gör sitt för att reducera sitt klimatavtryck. En del i att kunna reducera en verksamhets klimatavtryck är att medvetandegöra källorna till klimatpåverkan genom verksamhetens hela värdekedja; allt det som krävs för att en verksamhet ska kunna producera och sälja de produkter eller tjänster de gör.

Klimatberäkningar är grunden för att medvetandegöra källorna till en verksamhets klimatpåverkan genom värdekedjan, de är grunden för att följa och kunna reducera verksamhetens klimatavtryck i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5℃ och de är grunden för att identifiera och prioritera de åtgärder som krävs för att möjliggöra denna reducering av klimatpåverkande utsläpp.

För att säkerställa att en verksamhet minska sin klimatpåverkan i linje med Parisavtalet bör de sätta forskningsbaserade mål. Oleter Group och Ocab var ett av knappt 500 företag globalt som 2021 åtagit sig Science Based Targets Net Zero-standard, den mest ambitiösa målsättningen om en klimatneutral värdekedja.

Vi har satt målet att minska utsläppen med 63% till 2030 jämfört med 2020 – ett av de högst satta målen globalt. Under andra kvartalet 2021 skickade vi in de forskningsbaserade målen för validering och fick dem godkända – ett erkännande av den ambitiösa nivå av klimatarbete verksamheten bedriver.