Om beräkningarna

Scope
Scopet för den senaste klimatrapporten som avser år 2021 är Ocab och Oleter Groups totala klimatpåverkan för hela verksamheten under året, inklusive alla indirekta utsläpp uppströms och nedströms i värdekedjan. Klimatpåverkan har delats in i kategorierna Egna transporter, Energi Lokaler, Energi Maskiner, Inköp, Avfall, Affärsresor och Pendling. Beräkningarna och rapporten bygger på GHG-protokollets principer och riktlinjer.

Syfte
Syftet med klimatrapporten är skapa en överblick över och kommunicera Oleter Groups totala klimatpåverkan, och ge en grund att bygga vidare det fortsatta klimatarbetet på. Rapporten ska kunna användas för att ta informerade beslut om vad verksamheten bör fokusera på i sitt fortsatta klimatarbete för att sänka sitt klimatavtryck. Den ska också kunna användas som underlag för att kunna diskutera verksamhetens klimatpåverkan internt och externt.

Med en tydlig överblick över klimatpåverkan kan organisationen ta informerade beslut om, och göra förändringar som har en positiv effekt på klimatet, resursanvändning och därigenom också skapa förutsättningar för en bättre affär med mindre risker ur ett hållbarhets- och därmed affärsperspektiv.

Om beräkningarna
Beräkningarna i rapporten bygger på GHG-protokollets Corporate Standard och Scope 3 Standard. Operationell kontroll används som konsolideringsmetod och 2020 har valts som basår för Oleter Group.

GHG-protokollet är den internationellt mest erkända standard som i princip alla länder, städer och företag som beräknar sina klimatutsläpp och andra GHG program använder sig av. 2016 använde 92% av Fortune 500-företagen som rapporterade sina klimatutsläpp till CDP, GHG-protokollet för att beräkna sitt klimatavtryck.

Beräkningarna bygger på information som har samlats in och levererats av Oleter Group och dess partners. Det finns data, källor och beräkningsmetoder som har förbättras över tid, och därmed förändrat resultatet för 2019 och 2020 jämfört med tidigare rapporter.

Utsläppsfaktorerna som används i denna rapport omfattar i största möjliga mån samtliga växthusgaser och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO₂e) som är
benämningen för samtliga växthusgaserna sammanställda och omräknade till en gemensam enhet.

Beslut har tagits att gå från ett fast basår 2019 till rullande basår på grund av den förändring verksamheten befinner sig i, med en kraftig expansion och förändring genom uppköp och avyttringar.