Klimatmål och index

Vi har förbundit oss att minska klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030 genom att upprätta vetenskapligt förankrade mål som godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi). De klimatmål vi satt upp är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5⁰ C. De tre viktigaste faktorerna för att uppnå vårt åtagande är att:

  • Minska inköp av fossilt drivmedel med 63% till 2030
  • Säkerställa 100% inköp av förnyelsebar energi/uppvärmning
  • Reducera blandat avfall med 66% till 2030

Utsläppens fördelning

Av Oleter Groups fossila utsläpp 2021 uppstår 11% från direkta utsläpp (Scope 1) Det är genom mobil förbränning, dvs utsläpp från de fordon man kör. 1% av de totala utsläppen kommer från indirekta utsläpp (Scope 2) genom inköpt energi. Övriga utsläpp uppstår genom Oleter Groups värdekedja (Scope 3) och uppgår till 88% av de totala utsläppen.

Klimatpåverkan/anställd

Antalet anställda i koncernen har ökat från 1 000 år 2020 till 2 100 år 2021. Utsläpp per anställd låg 2020 på 24 ton koldioxid och har minskat till 22,5 ton koldioxid per anställd år 2021 – en minskning med 6,5%. Trots ökad tillväxt ökar alltså inte utsläppen i samma takt, vilket är en önskad utveckling.

Transporter

Mål 2024: Minskat inköp av fossilt drivmedel med minst 25% jämfört med 2020

Läs mer

Energi

Mål 2024: 100% förnybar el

Läs mer

Avfall

Mål 2024: Minska vikt av blandat avfall med minst 29% från 2020 års nivå

Läs mer