Klimatavtryck på faktura

Metodbeskrivning

Genom att mäta oss själva sätter vi fokus på hur vi tillsammans med leverantörer och kunder kan förbättra vårt avtryck. Vi vill se ett större engagemang för hållbarhetsfrågor i hela branschen för bättre metod- och produktval. Att bidra med transparens i det arbete vi gör och visa den klimatpåverkan våra tjänster har, skapar förutsättningar för att jämföra metoder och produkter och därmed kunna göra medvetna val.

Scope
Klimatavtryck på fakturan täcker i största mån de produkter och tjänster som utförs inom varje kunduppdrag. Vi inkluderar klimatpåverkan från förbrukningsmaterial, transporter, kemikalier och maskiner. I så stor utsträckning som möjligt är utsläppen från hela produktens livscykel beräknat.

Förbrukningsmaterial
Klimatpåverkan av förbrukningsmaterial beräknas i största mån utifrån hela dess livscykel – från vagga till grav. I de fall producenter har utfört egna beräkningar av produkter används dessa, i övrigt används en så närliggande produkt som möjligt.

Transporter
Beräkningar av klimatpåverkan från transporter grundar sig på det drivmedel som förbrukas i projekten. En genomsnittlig bränsleförbrukning per fordonstyp används för att beräkna volymen drivmedel. Hela drivmedlets livscykel beräknas (Well-to-Wheel) – dvs. både de direkta utsläpp som sker genom förbränning av drivmedlet (Tank-to-Wheel) och de indirekta utsläppen från produktion och transport av drivmedlen (Well-to-Tank).

Kemikalier
Kemikalier klimatpåverkan beräknas likt förbrukningsmaterial i största möjliga mån utifrån hela produktens livscykel; från produktion av råvara till förpackningsmaterial och transporter längs värdekedjan; energiförbrukning i produktionsprocessen och produktion av maskiner och end-of-life behandling av produkter och dess förpackningar.

Maskiner
För maskiner beräknas den energi som förbrukas i projekten. De maskiner som förbrukar el används svensk elmix för att beräkna dess klimatpåverkan, även om klimatpåverkan kan vara lägre om 100% förnybar el används i de lokaler projekten utförs. För maskiner som förbrukar drivmedel i projekten beräknas drivmedlets hela livscykel (Well-to-wheel).

Ej beräknat

Arbetstid
Arbetstid medför inte någon klimatpåverkan och är därmed inte heller en del av klimatavtrycket på fakturan.

Underleverantörer
Underleverantörer som vidarefaktureras till slutkund inkluderas inte i fakturans klimatavtryck.

Overhead
Klimatpåverkan från lokaler, affärsresor, pendling, inköp och annan overhead som inte ingår i själva kunduppdraget beräknas inte som en del i klimatavtrycket på fakturan.

Övrigt
Det finns ett antal artiklar som antingen uppskattas ha en minimal klimatpåverkan eller ej varit möjliga att beräkna. Dessa artiklar ingår ej i nuvarande version av beräkningsverktyget.

Läs mer:

Redovisning av klimatavtryck för varje kunduppdrag – januari 2021

Greenhouse gas emission intensity of electricity generation in Europe