Avfall

Mål 2024: Minska vikt av blandat avfall med minst 29% från 2020 års nivå

Avfall står för ca 25% av Oleter Groups totala utsläpp 2021. Den avfallsfraktion som bidrar mest till utsläppen inom avfall är blandat avfall och därför har vi satt ett delmål att minska utsläppen från blandat avfall med 26% 2024 jämfört med 2020 års nivåer, vilket kräver att vi minskar mängden avfall med 1 449 ton, eller totalt 29% jämfört med 2020.

Initiativ
– Centralt upphandlade avtalsleverantörer
– Uppmärkning av fraktioner på våra kontor och arbetsplatser
– Utbildning för att öka kunskap inom avfallshantering

Utmaningar
– Upphandlade kundavtal som inte avser/ inkluderar att sortera avfall
– Platsbrist på arbetsplatser