Ventilationsrengöring

En ventilationsrengöring bidrar till ett bättre inneklimat och en frisk innemiljö som är viktig för alla. Smutsiga luftkanalsystem orsakar ofta hälsoproblem.

Smuts påverkar flödena i ventilationssystemet och sämre flöden ger negativa effekter. Mindre luft passerar i systemet och ventilationsfläktarna får arbeta hårdare för att få luften att cirkulera. Konsekvensen är sämre inneklimat, högre energiförbrukning och mer slitage på utrustningen.

Genom ventilationsrengöring får man rena ventilationskanaler, förbättrad ventilation genom tillförsel av mer friskluft samt bortförsel av skämd luft. Med hjälp av ventilationsrengöring minskar även mögelbildningar och förökning av bakterier.

Ventilationsrengöring leder till att man får ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem som minskar risken för hälsoproblem.