Utredning och besiktning

Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. En utredning av inomhus- miljön tar reda på vilka brister som finns, varför de uppstått och tar fram åtgärdsförslag.

Inomhusmiljöutredning

Då inomhusmiljön upplevs ohälsosam eller då brukare upplever besvär vid vistelse i byggnaden behövs detta oftast undersökas. Det är inte alltid besvären direkt kan härledas till en uppenbar skada på byggnaden. Avvikande lukter och skiftande klimat i byggnaden kan även upplevas som besvärande. En inomhus- miljöutredning har huvudsakligen fyra syften, att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag. Ocab´s utredare har lång erfarenhet av skador i byggnader och dess påverkan på människorna som vistas i dessa. Vi undersöker och reder ut vad som orsakar besvären så att inomhusmiljön blir bättre och hälsosammare.

Fördjupad teknisk undersökning

Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador utför vi fördjupade tekniska undersökningar. T ex då indikationer på skador har framkommit vid okulär besiktning av byggnaden. Med hjälp av bl a ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen försöker vi hitta fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Skadeutredning

Då skadan är konstaterad hjälper Ocab´s utredare till med att hitta orsak till att skadan uppstått samt fastställer skadans omfattning. Med hjälp av bl a ritningar, avancerad mätteknik och konstruktionsingrepp undersöks tekniska brister i byggnaden som har orsakat de uppkomna skadorna. Då skadans uppkomst och omfattning har konstateras lämnas åtgärdsförslag.