Utredning och besiktning

Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. En utredning av inomhusmiljön tar reda på vilka brister som finns, varför de uppstått och tar fram åtgärdsförslag.

Inomhusmiljöutredning

Då inomhusmiljön upplevs ohälsosam eller då brukare upplever besvär vid vistelse i byggnaden behövs detta oftast undersökas. Det är inte alltid besvären direkt kan härledas till en uppenbar skada på byggnaden. Avvikande lukter och skiftande klimat i byggnaden kan även upplevas som besvärande. En inomhusmiljöutredning har huvudsakligen fyra syften, att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag. Ocabs utredare har lång erfarenhet av skador i byggnader och dess påverkan på människorna som vistas i dessa. Vi undersöker och reder ut vad som orsakar besvären så att inomhusmiljön blir bättre och hälsosammare.

Fördjupad teknisk undersökning

Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador utför vi fördjupade tekniska undersökningar. T ex då indikationer på skador har framkommit vid okulär besiktning av byggnaden. Med hjälp av bland annat ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen försöker vi hitta fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Skadeutredning

Då skadan är konstaterad hjälper Ocabs utredare till med att hitta orsak till att skadan uppstått samt fastställer skadans omfattning. Med hjälp av bland annat ritningar, avancerad mätteknik och konstruktionsingrepp undersöks tekniska brister i byggnaden som har orsakat de uppkomna skadorna. Då skadans uppkomst och omfattning har konstaterats lämnas åtgärdsförslag.