Läcksökning

Läckage i klimatskalet är ofta komplexa då det finns många svaga punkter i en byggnads konstruktion, t ex infästningar, terasser, tak och fasader. Vi har metoder och utrustning för att lokalisera läckage med gas, vatten, luft, mikrofon, värmekamera, inspektionskamera och läcksökningsvätskor.

Lufttäthetsprovning

I samband med att nya krav ställs på  energianvändning i våra hus ställs nya krav på utförandet och utformandet av husen. För att uppfylla dagens energikrav krävs det mer isolering men framför allt en lufttätare klimatskärm (väggar och tak). När isolertjockleken ökar finns det även andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat ökad risk för fuktproblem i klimatskärmen. En lufttäthetsanalys av klimatskärmen är en noggrann och pålitlig verifieringsmetod för att med säkerhet veta att hela klimatskärmen är tät. Ocab genomför täthetsprovning helt enligt standard SS-EN 13829 samt sammanställer i rapportform.

Läcksökning

Noteras en onormalt hög vattenförbrukning alternativt får du ständigt fylla på vatten i värmesystemet? Då har du troligen någon form av läckage på dessa system. Att hitta orsaken till läckage är inte alltid enkelt och kräver oftast rätt mätutrustning. Vi har erfarenheten och utrustningen för att spåra och lokalisera läckage på vattenrör, värmesystem, avlopp eller klimatskärm.

Termografering

En rätt utförd byggnadstermografering är ett mycket tydligt och användbart instrument för identifiering av brister i en byggnads klimatskärm (väggar och tak). Termografering handlar om att genom värmekamera hitta brister i konstruktionen där det läcker värme.  Brister i utförandet av isolering, otätheter eller konstruktionsbetingande köldbryggor framträder på ett mycket klart och tydligt sätt. Termografering i samband med provtryckning är ett användbart sätt att hitta luftläckage i klimatskärmen. Ocab utför termografering av byggnadens delar eller hela byggnader.

Rörinspektion

Problem med avlopp, dagvatten och dräneringsledningar kan orsaka stora och kostsamma läckage i byggnader. Vi har metoder och utrustning för att lokalisera läckaget.