Energi

Då energikraven på våra byggnader blir strängare är det viktigt att byggnaderna fungerar som det är tänkt. Fel och brister i klimatskärmen eller våra värmesystem kan ge onödiga energiförluster och ökade risker för skador i våra byggnader.

Lufttäthetsprovning

I samband med att nya krav ställs på energianvändning i våra hus ställs nya krav på utförandet och utformandet av husen. För att uppfylla dagens energikrav krävs det mer isolering men framför allt en lufttätare klimatskärm (väggar och tak). När isolertjockleken ökar finns det även andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat ökad risk för fuktproblem i klimatskärmen. En lufttäthetsanalys av klimatskärmen är en noggrann och pålitlig verifieringsmetod för att kontrollera att hela klimatskärmen är tät. Täthetsprovet utförs genom att skapa ett övertryck/undertryck i lokalen eller i huset med en Blower-Door. Ocab genomför täthetsprovning enligt standard SS-EN 13829 samt sammanställer i rapportform.

Termografering

En rätt utförd byggnadstermografering är ett mycket tydligt och användbart instrument för identifiering av brister i en byggnads klimatskärm (väggar och tak). Termografering handlar om att genom värmekamera hitta brister i konstruktionen där det läcker värme. Brister i utförandet av isolering, otätheter eller konstruktionsbetingande köldbryggor framträder på ett mycket klart och tydligt sätt. Ocab utför termografering av byggnadens delar eller hela byggnader.