Byggfukthantering

Ocab erbjuder tjänster inom byggnadsmiljö för att förebygga fuktskador vid byggprocessen.

Fuktskyddsbeskrivning

Vi utför fuktskyddsbeskrivningar som följer uppställda rutiner enligt ByggaF och Boverkets föreskrifter. Projektets förutsättningar beskrivs då ur fuktsynpunkt och visar även på vilka åtgärder som krävs för att skydda huset mot skadlig fukt.

I fuktskyddsplanen som är en del av fuktskyddsbeskrivningen, upprättas planer för vad som ska göras för att nå målsättningen.

Fuktkvotsmätning

Vi utför mätningar på plats med hjälp av resistensmätning då två metallstift slås in i materialet på olika djup. Vi har även möjlighet att utföra fuktkvotsmätning av uttagna prover enligt torkning och vägningsmetoden.

RBK-mätning

Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i betong. En RBK-auktoriserad fuktkontrollant följer en detaljerad manual som beskriver ett noga utarbetat kvalitetssystem och är således en garanti för mätteknikerns kompetens. Varje mätning utförs och dokumenteras på ett i förväg bestämt enhetligt sätt. Ocab har personal som är auktoriserade av RBK att utföra fuktmätningar och har ett av RBK godkänt fuktlaboratorium där uttagna betongprover analyseras

Lufttäthetsprovning

I samband med att nya krav ställs på energianvändning i våra hus ställs nya krav på utförandet och  utformandet av husen. För att uppfylla dagens energikrav krävs det mer isolering men framför allt en lufttätare klimatskärm (väggar och tak). När isolertjockleken ökar finns det även andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat ökad risk för fuktproblem i klimatskärmen. En lufttäthetsanalys av klimatskärmen är en noggrann och pålitlig verifieringsmetod för att med säkerhet veta att hela klimatskärmen är tät. Ocab genomför täthetsprovning helt enligt standard SS-EN 13829 samt sammanställer i rapportform.